Müşteri Ol
Hakkımızda
Bir adam, dizüstü bilgisayar ve tablet kullanarak dijital bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor. Bir adam, dizüstü bilgisayar ve tablet kullanarak dijital bankacılık işlemlerini gerçekleştiriyor.

e-Tahsilat (TCMB Muhasebat) Ödemeleri

Muhasebat (e-Tahsilat) ödemeleri Vakıf Katılım'da. E-Tahsilat altyapısı ödemeleri Bankamız aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir.

E-Tahsilat Ödemeleri Nedir?

Bankamızın gerçekleştirilmesine aracılık ettiği kamu tahsilatlarına dair ödeme türleri “T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü” bünyesinde genişlemekte ve yeni ödeme türleri açıldıkça sisteme eklenmektedir.

Mevcutta, aşağıdaki ödeme türlerini tüm Vakıf Katılım Şubelerinden, İnternet Şubemizden ve Mobil Şubemizden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-Tahsilat Ödemeleri adı altında gerçekleştirilen ödeme tipi içerisinde yer alan türler aşağıdaki gibidir:

 • İmar barışı,
 • Bedelli askerlik,
 • Klon cihaz affına ve uluslararası daimi veri dolaşımına ilişkin para cezası,
 • Milli emlak lojman satışı,
 • Hazineye ait arsa ve arazilerin satışından elde edilen yapı kayıt belgesi bedeli,
 • EGM yabancı plakalı araçlar trafik idari para cezası,
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne ait isteğe bağlı kayıt tescil ve sertifika işlemleri,
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değer artış payı,
 • T.C. İçişleri Bakanlığı Kabahatler Kanununca yazılan idari para cezaları.

İmar Barışı Nedir?

 • İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışına Neden İhtiyaç Duyuldu?

 • Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’nin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflenmiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır. Vatandaş ve belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolayı gerçekleştirememektedir. Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilememektedir.

İmar Barışından Hangi Yapılar Faydalanacak?

 • 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır.
 • Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyetine Geçiş Olacak mı?

 • İskân alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir. Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapıların Durumu

 • Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

İmar Barışının Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

 • İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.
 • Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.
 • İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.
 • Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

Müracaatlar Nasıl Yapılacak?

 • Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-Devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Bedeli Nasıl Hesaplanacak?

 • Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplam üzerinden konutlarda %3 ticari kullanımlarda ise %5 olacak şeklinde hesaplanacaktır.

Elde Edilen Gelir Nerede Kullanılacak?

 • Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecektir. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkânı sağlanacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Alan Yapı Yenilenebilecek Mi?

 • Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Bedelli Askerlik Nedir?

Bedelli askerlik, zorunlu askerliğe alternatif olarak, süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

TBMM Genel Kurulu’nda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından 26 Haziran 2019 tarihli ve 30813 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Türkiye’de “Bedelli Askerlik” kalıcı hale gelmiştir.

İlgili Kanun’un 9.Maddesine göre, “İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar”.

Bedelli Askerlik Ücreti 2021'de Ne Kadar?

 • 2021 yılı bedelli askerlik ücreti 39 bin 788,64 Türk Lirası, dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402,27 Euro olarak belirlendi. Bu bedeli ödemek isteyenlerden her yıl 145 bin kişi konu kapsamındaki imkandan faydalanabilecektir.
 • Bununla beraber bedel, silah altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin olarak ödenecektir. İsteklilerin, bedelli askerlikten yararlandırılacak sayıdan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek, talebin az olması durumunda, kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecektir. Yararlanma şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulacaktır.

Bedelli Askerlik Başvuruları Nasıl Yapılır?

 • Bedelli askerlik tercihinden yararlanmak isteyen kişiler e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapacaklardır. Ardından arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazarak, MSB'nin tüm hizmetlerine ulaşabilecektir. İlgili hizmetlerden “ASAL askerlik hizmet tercih işlemleri” sekmesine tıklayan kişiler ardından aşağıdaki sayfa ile karşılaşacaktır. Bu sayfa üzerinden “Bedelli askerlik yapma isteği” özelliğini seçen kişiler daha sonra paralarını yatırabilecektir.

Nasıl Kayıt Olunabilir?

TCKN,ad soyad, doğum tarihi, IMEI ile MCKS’ye sorgu gelir.

MCKS, 7186-24-Klon_List’de TCKN’nin bulunması veya ad-soyad-doğum tarihi tutarlığı durumunda ilgili IMEI-MSISDN çiftlerini gösterir.

Kullanıcı bunlardan birini seçer.

Kullanıcıya TCKN-IMEI ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ilgili hesabına 250TL yatırması bilgisi verilir. Muhasebat Genel Müdürlüğü yeni bir vergi türü ile TCKN-IMEI çiftiyle mükerrer ödeme imkanı sağlar.

Dekont numarasını girmesi/seçmesi beklenir.

Dekont numarası - TCKN-IMEI Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden kontrol edilir, tutarlı ise MCKS’de Dekont Numarası da kaydedilir ve bu dekont tekrar kullanılmaz. MCKS, IMEI- MSISDN çiftini (7186-24-KlonKayıtHakkı koduyla) EBL’ye alır.

eDK Roamer Kayıt:

IMEI (15) bilgisini girmesi talep edilir.

MCKS, 7186-24-Roamer_List’de IMEI bulunması durumunda eDK kullanıcısı adına kayıtlı yerli bir MSISDN talep edilir.

“7186-24 gereği cihazın kullanılacağı ülkemiz operatörlerinden alınmış kendi adınıza kayıtlı bir hat numarası giriniz”

Kullanıcıya TCKN-IMEI ile Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün ilgili hesabına 250TL yatırması bilgisi verilir.

Dekont numarasını girmesi/seçmesi beklenir.

Dekont numarası - TCKN-IMEI Muhasebat Genel Müdürlüğü’nden kontrol edilir, tutarlı ise MCKS’de Dekont Numarası da kaydedilir ve bu dekont tekrar kullanılmaz. MCKS, IMEI- yerliMSISDN çiftini EBL’ye (7186-24-RoamerKayıtHakkı koduyla) alır.

Satış işlemi nasıl yapılmaktadır?

 • Milliemlak.gov.tr adresinde detaylar yer almaktadır.

Bu işlem için bankadan finansman başvurusunda bulunabilir miyim?

 • Evet, Milli Emlak Lojman satışı için Bankamız finansman imkanını özel oranlar ile sunmaktadır.

İmar Barışı gibi, bu hizmetin ödemesini de yapı kayıt belgesi için mi yapmaktayız?

 • Evet, bu ödeme tipi de aynı İmar Barışı gibi yapı kayıt belgesi alımına yönelik bir türdür.

Diğer ödeme tiplerinde TCKN ile öderken, burada nasıl ödeme yapacağız?

 • Bu ödeme tipinde yabancı plaka numarasıyla ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu ödeme tipinde hangi değer ile ödeme yapabilirim?

 • TCKN ile sorgulama ve ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Bu ödeme tipinde hangi değer ile ödeme yapabilirim?

 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait genel bütçe geliri olan, İmar Kanunu uyarınca tahsil edilecek değer artış payı tutarları TCKN ile sorgulama ve ödeme şeklinde gerçekleştirilebilmektedir.

Maske, sosyal mesafe vb. cezalar bu kapsamda mıdır?

 • İçişleri Bakanlığı, Kabahatler Kanunu kapsamında yazılan maske, sosyal mesafe gibi pandemiye ilişkin idari para cezaları e-Tahsilat kapsamına alınmıştır. Ödemeyi TCKN ile sorgulayarak yapabilirsiniz.

Tüm Ürünler

Vakıf Katılımlı olun, ayrıcalıklar dünyasına katılın!

Mobil Şubeyi indirip görüntülü görüşmeyle müşterimiz olun; havale, EFT ve FAST işlemlerinize para ödemekten kurtulun.

iPhone Android iPhone iPhone