Müşteri Ol
Hakkımızda

Kişisel Verilerin Korunması

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) olarak, kişisel verilerinizi ve korunmasını önemsiyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” / “Kanun”)’nun onuncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan işbu müşteri aydınlatma metnini bilgilerinize sunuyoruz. 

Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/ ”Kanun”) başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Bankamızın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini temin edebilmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerin korunması için gerekli güvenlik tedbirlerini alarak işlenmektedir. Bu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz ilgili mevzuat kapsamında kaydedebilecek, arşivlenebilecek, güncellenebilecek, aktarılabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Bankacılık faaliyetleri dolayısıyla işlenen kişisel verileriniz için yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde mevzuata uygun şekilde işlenecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”/ ”Kanun”) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmeye yönelik hazırlanan bu aydınlatma metnini dikkatinize sunarız.

KVKK uyarınca Bankamız Veri Sorumludur. Aşağıda yer alan tablo ile Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvan Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Adres İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10 Ümraniye / İSTANBUL
Mersis/Sicil Numarası 0883 0427 7000 0010
Kep Adresi vakifkatilimbankasi@hs03.kep.tr
Telefon Numarası +90 216 800 55 55

Bankamızdan alacağınız ürün ve hizmetlerin niteliğine bağlı olarak kuracağımız bankacılık ilişkisi kapsamında; Banka ile ilgili kişi arasındaki ilişkinin türü, niteliği, geçmişi, kişisel verinin temin edilme yöntemi ve aşağıdaki amaçlara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Kanun ve Bankamızın Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Politika'daki ilkelere uyumlu bir şekilde işlenen kişisel veriler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, genel olarak aşağıdaki gibidir:

Kategori Kişisel Veri
Kimlik Bilgileri Nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı, avukatlık kimliği, ikametgâh, pasaport vb. dokümanlarda yer alan tüm bilgileri ifade etmektedir. Örneğin: ad soyad, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, nüfus cüzdanı seri sıra numarası, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, vatandaşlık bilgisi, cinsiyet, çocuk bilgileri vb.
İletişim Bilgileri Adres, telefon numarası, e-posta vb. bilgileri ifade etmektedir. Örneğin: adres, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası, sabit telefon numarası, faks numarası vb.
Lokasyon Bilgisi Müşterilerin konumunu / bulundukları yeri gösteren bilgileri ifade etmektedir
Eğitim ve Mesleki Deneyime İlişkin Bilgiler Müşteriye ait eğitim, meslek bilgisi ve faaliyet gösterdiği sektör bilgisini ifade etmektedir. Örneğin: meslek ve unvan, vergi levhası, faaliyet gösterdiği sektör, faaliyet belgesi, çalışma bilgisi, eğitim durumu, özgeçmiş bilgisi vb.
Müşteri İşlem Bilgileri Müşteri ilişkisi doğrultusunda ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: hesap hareketleri, kredi bilgileri, katılım hesapları bilgileri, kredi kartı limit ve bakiye bilgileri, senet/çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler vb.
Finansal Bilgiler Müşterinin finansal bilgi, belge ve kayıtlarına ilişkin işlenen her türlü kişisel veriyi ifade etmektedir. Örneğin: malvarlığı bilgileri, finansal performans bilgileri, bilanço bilgileri vb.
Risk İzleme ve Takip Bilgileri Banka’nın risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtları, kredi risk puanı, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı (araç ve tapu) bilgileri vb.
Pazarlama Bilgileri Banka’nın ürün ve hizmetlerine ilişkin, kişiye özel gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri de dâhil olmak üzere, yasal prosedürlere uygun sürdürülen pazarlama faaliyetleri kapsamında elde edilen ve işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Çağrı merkezi ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf başta olmak üzere kişiye ait görsel ve işitsel verileri ifade etmektedir.
İşlem Güvenliği Bilgileri Banka’nın teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, IP adresi bilgileri, internet ve mobil kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları vb.
Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri Banka’ya yöneltilmiş olan her türlü talep ve şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: Fiziki ortamlardan gelen şikâyet kayıtları, Müşteri İletişim Merkezi (MİM) kayıtları, ilgili mercilere yapılan şikâyet kayıtları vb.
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgileri Banka’nın hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ve kanuni yükümlülükler ile Banka politikalarına uyum sağlanması kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: dava dosyasındaki bilgiler, alternatif uyuşmazlık çözümleri kapsamında kullanılan bilgiler, mahkeme/polis tutanakları, yasal takip bilgisi vb.
Teftiş ve Denetim Bilgileri Banka’nın kanuni yükümlülükleri ve Banka politikaları uyarınca gerçekleştirilen uyum, teftiş ve denetim faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: iç denetim ve iç kontrol kayıtları/raporları, soruşturma raporları, bağımsız denetim faaliyetleri vb.
Diğer Bilgiler Yer alan veri kategorileri dışında faaliyete özgü olarak elde edilen ve işlenen kişisel verileri ifade etmektedir. Örneğin: yakın bilgisi vb.

Kişisel verileriniz, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından sağlanan bankacılık hizmetleri sırasında elde edilmektedir. İşbu kişisel verileriniz aşağıda yer alan şekillerde elde edilmektedir.

 • Yüz yüze hizmet kanalları (Genel müdürlük ve şubeler, direkt satış ekipleri ile destek hizmeti/dış hizmet kuruluşları, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetleri yürütülen şirketler, anlaşmalı bayiler)
 • Bankamız mobil ve internet sitemiz ve uygulamalarından¸ ATM’lerimiz ve şube içi kiosklardan otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle
 • Form, talimat, sözleşme, telefon, e-posta, faks, kısa mesaj, kargo ve posta yoluyla elektronik ve/veya fiziki ortamda
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından, resmî kurumlardan (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Noterler vb.)
 • Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketlerden (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb.) otomatik yöntemlerlerle
 • Dijital (mobil bankacılık, internet sitesi, müşteri iletişim merkezi, IVR vb.) ortamlardan yapılan başvurular yoluyla
 • Bankamız ürünlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık ettiğimiz kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla
 • Dolaylı bir şekilde yasal temsilciler (Örneğin: vekil, veli, vasi gibi kanuni yasal temsilciler aracılığıyla) aracılığıyla

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun beşinci maddesi gereği kural olarak ilgili kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Aynı maddenin devamında, açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği durumlara da değinilmiştir. Bu kapsamda Vakıf Katılım Bankası A.Ş. ile yürütmüş olduğunuz bankacılık faaliyetleri dolayısıyla verilerinizin işlenme amaçları ve hukuka uygunluk nedenlerine aşağıda yer verilmiştir. Buna göre ilgili bölümü seçerek işlediğimiz kişisel veriler, amaçlarımız ve hukuka uygunluk nedenleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel verileriniz, Kanun’un sekizinci maddesinde belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ancak ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde aktarılabilir. Buna göre, kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaç ve hukuki sebeplerle aktarılmaktadır:

Aktarılan Kuruluşlar  Aktarım Amacı Hukuki Sebebi
Kanunen Yetkili Kurum ve Kuruluşlar İlgili yasal düzenlemeler veya hukuki süreçler nedeniyle bilgi ve belge talep etmeye yetkili özel ve kamu kurum kuruluşları ile yasal düzenlemeler gereği bilgi aktarımı zorunlu özel ve kamu kurum kuruluşları ve hukuki işlem güvenliğini temin edebilmek için bilgi teyidi yaptığımız özel ve kamu kurum kuruluşlarını ifade etmektedir. Örneğin: BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TKBB, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, KOSGEB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, SGK, yargı mercileri vb. Mevzuatta öngörülen gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Yurt İçi ve Yurt Dışı Bankalar, Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları ve uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kurum ve kuruluşları İş birliği içerisinde bulunduğumuz ödeme hizmet sağlayıcılarını, finansal kurum ve kuruluşları ifade etmektedir. Bankacılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi 
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Ana Hissedarlar Banka’nın ana hissedarlarını ifade etmektedir. Örneğin: Bayezid Han-ı Sani (II. Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II. Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı
 • Mevzuatta öngörülen gerekliliklerin yerine getirilmesi
 • Yasal raporlama ve bilgi taleplerin yerine getirilmesi
 • Yasal denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Hukuki süreçlerin işletilmesi
 • Banka’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Tedarikçiler Bankacılık hizmetlerinin sunulabilmesi ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, destek kuruluşları, dış hizmet sağlayıcıları, hukuk büroları, danışmanlık alınan taraflar, kurye şirketleri gibi mal ve hizmet satın alınan tüm üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar anlamına gelmektedir.

Banka’ya destek ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Banka’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Banka ürün/hizmetlerine taraf olan ve ödemelerine aracılık edilen kurum ve kuruluşlar
 • Banka’dan talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi
 • Banka’yla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Banka’dan talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi
 • Banka’yla akdedilmiş olan sözleşme, talep ve talimat gerekliliklerinin yerine getirilmesi
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verilerinizin işlenmesi zorunlu olması

Talimat

Banka’ya talimat vermeniz halinde talimatınızda belirttiğiniz gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerini ifade eder.

Talimatlarınızın yerine getirilmesi Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen on birinci maddesi kapsamında ilgili herkes:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu Kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezi’ni (0850 202 1 202 ve 444 44 77 no’lu telefon numaralarından) arayarak iletebilirsiniz.

Banka Kanun’un on üçüncü maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.