Müşteri Ol
Hakkımızda
TARSİM TARSİM

TARSİM

Tarımsal faaliyetlerinizin doğal afet ve diğer çeşitli riskler sonucu olumsuz etkilenmemesi için, Devlet tarafından sağlanacak prim desteği ile teşvik edilen Devlet Destekli Tarım Sigortanızı Şubelerimizden yaptırabilirsiniz.

İçeriği Nedir?

Son yıllarda frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ile çeşitli riskler, tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun sonucunda meydana gelen kayıplar, üreticinin gelirinde dalgalanmalara neden olmakta, üretim faaliyetlerini kesintiye uğratmaktadır. Bitkisel ve hayvansal üretimde meydana gelebilecek kayıpların karşılanması ve azaltılabilmesi için en etkili sistem olan Tarım Sigortası mutlaka zamanında yaptırılmalı ve ihmal edilmemelidir. Sigorta yaptırmak için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS'ye) arazi ve ürün bilgilerinin kayıt ettirilmesi ya da kayıt olması durumunda güncellenmesi gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Branşları Nedir?

Tarım sigortaları ile ilgili terim ve tanımlara ulaşabilmek için tıklayınız.

Tarım sigorta branşlarının kapsam ve detaylarına ilgili linkten erişebilirsiniz.

Bitkisel Ürün Sigortası

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sera Sigortası

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası

Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Su Ürünleri Hayat Sigortası

Arıcılık Sigortası

Gelir Koruma Sigortası

Tarım sigortaları genel şartlarına erişebilmek için tıklayınız. 

ÇKS kaydının hatalı yapıldığı İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden kaydın düzeltilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllara dayalı istatistiksel veriler, aktüeryal çalışmalar, her bir riskin ürün ve lokasyon bazında hasar prim dengesi, hasar büyüklüğü ve hepsinden önemlisi primlerin üretici tarafından ödenebilirliği dikkate alınmakta ve gerekli düzenlemeler sigortacılık esaslarına dayalı olarak yapılmaktadır.

Tarsim branşlarında poliçe düzenlenmesi esnasında, sigortalanan ada parselin / işletmenin geçmiş hasar prim oranına göre indirim veya ek prim ilavesi uygulanmaktadır.

Bitkisel ürünler; ürün, il, ilçe ve köy bazında tespit edilen poliçe ilk ve son kabul tarihlerinde sigortalanmakta olup, poliçe ilk ve son kabul tarihleri her yıl Tarsim tarafından ilan edilmektedir. Burada Tarım Kredi Kooperatifinden kredi kullanan ortakların 6 aylık süreye dikkat etmeleri gerekir. Sigortalanacak ürünün son kabul tarihi geçmiş ise, şirket tarafından sisteme giriş yapılması halinde gerçekleşecek risk analizinin sonuçları çerçevesinde sadece dolu paketi için poliçe tanzim edilebilir.

Poliçe tanzimine takiben sigorta şirketlerinin ekranlarında bulunan verim tespit talebi bölümünden giriş yapılarak risk inceleme talebi oluşturulmaktadır. Talep sonrasında, görevlendirilecek eksper tarafından yapılacak inceleme sonucuna göre durum değerlendirilmektedir.

Verim tespit çalışması, ürün veriminin belirlenebileceği uygun fenolojik evrede yapılmakta olup; zeyile ait işlemler verim tespit talep tarihine göre değerlendirilmektedir.

Zeyil işlemleri talep tarihlerine göre değerlendirilmekte olup, tarife ve talimatlarda yer alan esaslara göre iade işlemleri yapılmaktadır. Poliçe 2/3’ünden fazla süre kullanılmış ise poliçeye ait primin iadesi yapılamamaktadır.

Aynı ada parsel üzerinde veya aynı bahçede birden fazla ürün olması durumunda, ürünler ÇKS’de ayrı ayrı kayıt altına alınarak, poliçeleri ayrı düzenlenebilmektedir.

Hasar ihbarı poliçenin düzenlendiği satış kanalı ile rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşmayacak şekilde yapılır.

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda, hasar ihbarında bulunulmamaktadır. Tazminat işlemleri ilçenin gerçekleşen verim ortalaması ile köy eşik verim değeri arasındaki fark baz alınarak yapılmaktadır. Bu amaçla ilgili yıl, ilgili ürüne ait ilçenin gerçekleşen verim ortalaması, Tarsim tarafından belirlenen referans parsellerdeki ürüne ilişkin ekimden–hasada kadar olan gelişme evrelerinin izlenmesi, hasat öncesi dönemde ürünün hasadı ile elde edilen verilerin sisteme aktarılması ile oluşmaktadır. İlgili yıl için köyün gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerinin altında kalması durumunda ilçede bulunan tüm sigortalı üreticiler için tazminat hakkı doğmaktadır. İlçenin gerçekleşen verim ortalamasının, ilçenin eşik verim değerine eşit veya üzerinde olmadığı durumunda ise ilçede bulunan sigortalı üreticilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Hasarın gerçekleştiği tarihten itibaren 24 saat içinde 0850 250 82 77 numaralı Çağrı Merkezi aracılığı ile Tarsim’e ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Bitkisel ürün branşına ait poliçelerin tazminat tutarı, poliçe bitiş (hasat) tarihi sonrasında 30 gün içerisinde, Hayvan Hayat, Sera, Ağaç/Fidan branşları poliçelerine ait hasar dosyalarındaki tüm işlemleri tamamlanarak, kesinleşmiş olan tazminat miktarları en geç 30 gün içerisinde ödenmektedir. Bitkisel ürün branşının özelliğinde dolayı; tazminat, her halükarda poliçe bitiş tarihinden (hasat) önce olamaz. Ancak %100 tam hasarlarda poliçe vadesinden önce de ödeme yapılabilmektedir.

Kesin ekspertiz sırasında, eksperin belirlediği hasar oranına ilişkin bilgilendirme tutanağı poliçe tanzimi sırasında beyan edilen sigortalı telefon numarasına bir link iletilir. Bu link tıklandığında hasara ilişkin işlem detayları öğrenilir. Burada belirlenen hasar oranına, ekspertiz tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtiraz poliçeyi tanzim eden satış kanalı ile yapılır. İkinci ekspertiz de üreticiyi memnun etmez ise bundan sonraki aşama tahkime gitmektir. Tahkime gitmek için mutlaka üreticinin elinde belge, doküman ve özellikle hasara ait fotoğraflar bulunmalıdır. Bunun için ekspertiz anında sigortalı da mutlaka kendi imkanları ile fotoğraf çekmelidir.