BANKA MÜŞTERİSİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No. 10 Ümraniye/ İstanbul adresinde Genel Müdürlük binasında hizmet veren Vakıf Katılım Bankası AŞ (Banka ya da Bankamız) tarafından hazırlanmıştır.

Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Kişisel verileriniz Bankamızın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve KVKK başta olmak üzere, diğer tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde, aşağıdaki belirtilen amaçlar doğrultusunda Bankamızın müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI 

Bankamız müşterisi olmanız ve bankacılık hizmetleri almanız nedeniyle farklı kanallar aracılığı ile bizimle doğrudan veya dolaylı paylaşacağınız kimlik, adres, iletişim, mesleki deneyim, imza, vekalet, öğrenim durumunuz, finans, gelir durumunuz, müşteri işlem, kart, risk yönetimi, işlem güvenliği, kredi geçmişi, sağlık, Bankamız finansmanı ile satın aldığınız araç ve gayrimenkul bilgileri, hukuki işlem, vergi ve harç ödemeleriniz durumunda ödeme bilgileriniz,  lokasyon, beyanname, görsel ve işitsel kayıt verileriniz aşağıdaki amaçlarla tarafımızca işlenmektedir.

 • Hesap, nakit, para transferi, döviz/kıymetli maden, çek/senet, sukuk, kiralık kasa, kurum tahsilat, finansal istihbarat hizmetleri başta olmak üzere temel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Dış ticaret, finansman (kredi), fon yönetimi,  kredi kartı, POS, ATM hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki hizmetleri sunmak,
 • Yatırım süreçlerini yürütmek, istihbarat, teminat ve referans mektubu işlemlerini yapmak, ödemesi geciken alacaklarının takibini gerçekleştirmek, ekspertiz işlemlerini yürütmek,
 • Mernis, Türkiye Bankalar Birliği risk merkezi, muhabir banka kara listeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü e-rehin dahil olmak üzere, mevzuat açısından yükümlü olduğumuz sorgulama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Mevzuatın öngördüğü teftiş, bağımsız denetim ve iç kontrol faaliyetlerini yerine getirmek, bilgi güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek, dolandırıcılık olaylarını tespit etmek ve engellemek, şüpheli işlemleri incelemek, risk izleme, takip ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, iletişim ve işlemlere ait denetim izlerini yönetmek ve saklamak, Müşteri İletişim Merkezi ses kayıtlarını kaydetmek, kimlik doğrulama işlemlerini ve yetkilerin yönetimini gerçekleştirmek, katılım bankacılığı prensiplerine uyumu değerlendirmek,
 • Vergi beyan ve bildirimlerini gerçekleştirmek, mali kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 • Bankamız fiziksel güvenlik ihtiyaçları gereği Şube, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük binalarımız ile ATM’lerimizde kamera görüntülerini almak ve kaydetmek,
 • Önemli bilgileri (Bankanın müşterilerine yasal olarak iletmekle yükümlü olduğu tüm bilgiler) iletişim bilgileriniz üzerinden sizlerle paylaşmak
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumları ve otoritelerce öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bildirim ve yasal raporlama süreçlerini yürütmek,
 • İzin vermeniz durumunda sizlere özel teklifler sunmak, satış ve pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek,
 • Ana bankacılık sisteminde olması muhtemel problemleri çözmek, harcama itirazlarını yönetmek, müşteri memnuniyeti sürecini yürütmek, şikâyet, öneri ve talep yönetimini gerçekleştirmek,

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız müşterisi olmanız ve bankacılık işlemleri gerçekleştirmeniz nedeniyle bize ilettiğiniz kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir. Aktarılan verilerin kapsamı aktarım amacıyla sınırlı olacak şekilde belirlenmektedir.

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Bankalararası Kart Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kanunen yetkili kılınmış kişi, kurum ve/veya kuruluşlara,
 • Kurum tahsilat işlemlerini yapabilmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile anlaşmalı kurum ve kuruluşlara,
 • Kredi kartları süreçlerinin yürütülmesi için kartlı ödeme sistemleri hizmet sağlayıcıları, kart basım ve kurye firmalarına,
 • Dış ticaret ve banka dışına para transferi işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Swift, Swift hizmet sağlayıcısı kuruluş, yurt içi/yurt dışı muhabir bankalar, alıcı/gönderici bankalar, ödemeye aracılık yapan kuruluşlar ile ödeme/elektronik para kuruluşlarına,
 • Hukuk işlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi amacıyla savcılık ve mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ekspertiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gayrimenkul değerleme firmalarına,
 • Yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hisse senedi aracı kurumlarına, finans şirketlerine ve yatırım şirketlerine,
 • Size daha iyi hizmet sunabilmek ve bankamızdan memnuniyet düzeyinizi artırabilmek amacıyla araştırma firmalarına,
 • İzin vermeniz durumunda iş ortaklarımızla yapacağımız ortak kampanyalardan faydalanmanız amacıyla bilgilerinizin iş ortaklarımıza,
 • Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir ve bu hukuki sebeplerin dışında kişisel verilerinizin işlenmesi ihtiyacı oluştuğunda açık rızanız talep edilmektedir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması.

Kişisel verileriniz otomatik ve bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan yöntemlerle Bankamız tarafından elde edilmektedir.

 • Bankamız Şubeleri, Genel Müdürlüğü, Birimleri, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri aracılığıyla,
 • Müşteri İletişim Merkezi ve Telefon Bankacılığı kanalıyla, 
 • İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık uygulamalarıyla,
 • ATM ve Kiosk sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet siteleri üzerinde doldurulan formlarla,
 • Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi sistemler vasıtasıyla,
 • ATM sistemleri ve kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla,
 • Acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler vasıtasıyla,
 • Bankamızın sosyal medya hesapları aracılığıyla,
 • Şube, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük binalarımız ile ATM’lerimizde yer alan kameralar vasıtasıyla,
 • Bankalar arası kart merkezi aracılığıyla,
 • Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj gibi iletişim kanallarıyla,
 • Bankamıza yapılan her türlü bildirim, başvuru ve görüşme aracılığıyla.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında herkes;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu kapsamdaki taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu marifeti ve başvuru formunda yer alan yöntemler vasıtası ile veya Müşteri İletişim Merkezimizi 0850 202 1 202 ve 444 44 77 nolu telefon numaralarından arayarak iletebilirsiniz.

Bankamız Kanunun 13. maddesine uygun olarak yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvurularda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurumu tarafından belirtilen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirtilen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

Veri sahibi olarak; Veri Sahibi Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden burs kazananlara yönelik aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.