Vakıf Katılım olarak kişisel verilerinizi en üst düzeyde koruyor, bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel veri nedir, kim işler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bankamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir.

Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca Bankamız;

 • Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek,
 • İşlem sahibi ve muhatabını tespit edebilmek,
 • Fiziken veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olan bilgi, belge ve kayıtları düzenleyebilmek,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri(Mahkemeler, BDDK, TCMB, MASAK, SPK gibi adli ve idari otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülükleri) yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileri(kimlik, adres ve diğer gerekli bilgiler ) işleyebilecektir.

Yukarıda ifade edilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz aktarılabilir mi?

Yukarıda kısaca ifade edilen amaçlarla işlenen kişisel verileriniz 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca yetkili kılınan merci, kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

Bunun yanında kişisel verileriniz paylaşılma amacıyla sınırlı olmak üzere;

 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunun 73. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bu fıkrada belirtilen finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere,
 • BDDK, TCMB, SPK gibi kamu tüzel kişilerine,
 • Ana hissedarımıza ve ileride kurulabilecek olan yurtiçi-yurtdışı iştiraklerimize,
 • Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek adına işbirliği yaptığımız, hizmet aldığımız kişi/kurum/kuruluşlara aktarılabilir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanır?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, Çağrı Merkezi, İnternet Bankacılığı, Kiosklar ve bunun gibi kanallar aracılığı ile yazılı veya sözlü olarak toplanabilir. Bunun yanında Bankamız, müşteri ve katılım bankacılığı ihtiyaçlarına uygun olmak üzere KKB ve Risk Merkezi gibi kurum ve kuruluşlardan kişisel veri elde edebilmekte ve bunları işleyebilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca Bankamıza başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.