Müşteri Ol
Hakkımızda

Faizsiz Bankacılık Uyum Yapısı ve Süreçleri

Faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerinin amacı, bankanın gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına ve Danışma Komitesi tarafından alınan kararlara uyumunun sağlanmasıdır.

Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile Danışma Komitesi kararlarının uygulanması, kontrol ve denetim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler;

Faizsiz Bankacılık Uyum Faaliyetleri: Asgari olarak sunulan hizmetlerin, yapılan yatırımların, müşterilerle, hizmet sağlayıcılarla ve üçüncü taraflarla imzalanan sözleşmelerin ve gerçekleştirilen işlemlerin, hazırlanan politika, prosedür ve diğer kurum içi düzenlemelerin, finansal tablolar, faaliyet raporları ve kamuya yapılan diğer açıklamaların, tanıtım ve reklamların, finansal ve finansal olmayan kurum içi raporlamaların, yetkili organlar tarafından alınan kararların, banka ana sözleşmesi ile pay sahipleri ve personelle ilişkilerin faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile Danışma Komitesi kararlarına uyumunu sağlamaya yönelik kontrolleri içerir.

Faizsiz Bankacılık Denetim Faaliyetleri: Banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile Danışma Komitesi kararlarına uygun olarak yürütüldüğü ve uyum fonksiyonunun etkinliği ve yeterliliği hususunda üst düzey yönetime, ortaklara ve bankanın diğer paydaşlarına güvence sağlamak faizsiz bankacılık denetim faaliyetlerinin amacıdır.

Faizsiz bankacılık denetim faaliyetleriyle; faizsiz bankacılık uyum faaliyetlerinin yeterliği ve etkinliği değerlendirilir, bankanın faaliyetlerinin ve işlemlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile danışma komitesi kararlarına uygunluğu denetlenir.

Danışma Komitesi Sekretaryası: Bankamızda, Danışma Komitesi faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli hizmetleri yürütmek üzere danışma komitesine bağlı bir danışma komitesi sekretaryası oluşturulmuştur.

Danışma komitesi sekretaryası asgari olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

  • Danışma komitesi toplantılarının gündemi ve zamanını üyelere bildirmek ve gündem konularına ilişkin bilgi ve belgeleri üyelere iletir.
  • Danışma komitesi toplantılarının tutanaklarını düzenlemek ve tutanakların danışma komitesi üyeleri tarafından imzalanması sürecini yürütür.
  • Danışma komitesi kararları hakkında ilgili personellere bilgi verir.

Banka içinden ve dışından gelen başvurular üzerine faizsiz bankacılık ilke ve standartlarının kapsamına giren konularda danışma komitesi görüşünün oluşturulması ve ilgililere, faizsiz bankacılık uyum faaliyetleri ile görevli birim veya personele tebliğ edilmesi sürecini yönetir.