Müşteri Ol
Hakkımızda

Danışma Komitesi

BDDK tarafından 14 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 30888 sayılı Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ kapsamında katılım bankalarının faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla kendi bünyelerinde Danışma Komiteleri kurulması kararlaştırılmıştır. 

https://resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/09/20190914-4.htm

Bu tebliğ kapsamında Danışma Komitesi’nin görevlerinden bazıları şunlardır;

  • Faizsiz bankacılık ilke ve standartları ile bunların uygulanması hakkında bankaya münhasır kararlar almak,
  • Banka içi düzenlemeleri faizsiz finans ilke ve standartlarına uyum çerçevesinde incelemek,
  • Bankanın ürün ve hizmetlerine ilişkin standart sözleşmeleri ile eklerini faizsiz bankacılık ilke ve standartları açısından değerlendirmek ve onaylamak,
  • Bankanın yıllık faaliyet raporunda yer almak üzere, Danışma Komitesi'nin dönem içi faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve banka faaliyetlerinin faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygunluğuna ilişkin değerlendirmede bulunmak,

Danışma Komitesi, üst düzey yönetim ve ilgili bütün tarafların etkisinden uzak ve bağımsız şekilde karar alır. Vakıf Katılım Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi Üyeleri;Prof. Dr. Mürteza BEDİR (Başkan), Prof. Dr. İsak Emin AKTEPE (BaşkanVekili) ve Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN olarak belirlenmiş olup, komite faaliyetleri sürdürülmektedir.

Danışma Komitesi Üyeleri hakkında detaylı bilgi için:

https://www.vakifkatilim.com.tr/tr/hakkimizda/vakif-katilimi-taniyin/organizasyon-yapisi/danisma-komitesi

Denetim Komitesi, faizsiz bankacılık uyum ve denetim faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporlar ve raporlarda yer verilen bulgulara yönelik alınan aksiyonları müzakere etmek üzere danışma komitesi ile yılda asgari iki kez toplantı yapar.

Faizsiz bankacılık ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda banka ile müşterisi arasındaki uyuşmazlıklar, müşterinin yazılı talebi ile danışma komitesi gündemine alınır ve yazılı talebin tarihini izleyen 30 gün içinde karara bağlanır. Müşteri uyuşmazlık konusunda danışma komitesinin aldığı kararı, değerlendirilmek üzere karar tarihini izleyen on beş gün içinde Danışma Kurulu'na götürme hakkına sahiptir. Danışma Kurulu, danışma komitesinin kararının iptal edilmesine, değiştirilmesine veya aynen uygulanmasına karar verebilir. Danışma Kurulu, aynı nevideki uyuşmazlıkları bir arada değerlendirmeye ve ortak karar almaya yetkilidir.